OWU

Ogólne warunki umów

§ 1. Postanowienia ogólne
Ogólne Warunki Umów (dalej OWU) współtworzą postanowienia umów zawieranych w zakresie wykonania konstrukcji namiotowych, metalowych oraz innych oferowanych przez Pawła Łapę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GRANDE Paweł Łapa (zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie).
O ile nie uzgodniono inaczej postanowienia OWU stanowią integralną część każdej umowy wskazanej w ust. 1 powyżej, zawieranej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Przyjmującego Zamówienie z Zamawiającym będącym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Dla uniknięcia wątpliwości Przyjmujący Zamówienie zastrzega, iż OWU nie obowiązują w stosunkach prawnych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
OWU wiążą Zamawiającego z chwilą zawarcia umowy. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Przyjmującym Zamówienie przyjęcie OWU przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
Ustne oświadczenia przedstawicieli Przyjmującego Zamówienie są wiążące tylko w przypadku ich potwierdzenia na piśmie.

§ 2. Zamówienia
Do zawarcia umowy dochodzi na podstawie pisemnych, telefonicznych (w tym za pośrednictwem faxu), ustnych lub elektronicznych (wiadomość elektroniczna) zamówień z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Przyjmującego Zamówienie lub z chwilą złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o przyjęciu oferty Przyjmującego Zamówienie albo z chwilą zawarcia umowy na piśmie.
Przyjmujący Zamówienie nie odpowiada za błędy popełnione przez Zamawiającego w zamówieniach lub zmianach zamówień. W przypadku powstania jakichkolwiek kosztów z tytułu takiego błędu, Przyjmujący Zamówienie ma prawo obciążyć Zamawiającego tymi kosztami.
W przypadku istnienia uprzednio nieuregulowanych płatności Przyjmujący Zamówienie może wstrzymać realizację złożonego przez Zamawiającego zamówienia, aż do czasu zapłaty należności przez Zamawiającego.
Ogłoszenia i cenniki mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 3. Warunki płatności
Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty na konto bankowe Przyjmującego Zamówienie zadatku w rozumieniu art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego, w wysokości 50% umówionego wynagrodzenia. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet umówionego wynagrodzenia. Warunkiem przystąpienia przez Przyjmującego Zamówienie do wykonania umowy jest wpłata zadatku.
O ile strony nie uzgodnią inaczej, zapłata pozostałej części wynagrodzenia winna nastąpić przelewem lub gotówką w dniu odbioru przedmiotu umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie.
Do czasu zapłaty pełnego wynagrodzenia przedmiot umowy pozostaje własnością Przyjmującego Zamówienie. Zamawiający staje się jego właścicielem w momencie całkowitej zapłaty wynagrodzenia. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty w uzgodnionym terminie, wówczas Przyjmujący Zamówienie ma prawo żądać od Zamawiającego zwrotu przedmiotu umowy, za który nie dokonano zapłaty całości wynagrodzenia. Przyjmujący Zamówienie może również żądać od Zamawiającego odszkodowania, jeżeli przedmiot umowy został zużyty lub pogorszyła się jego jakość oraz właściwości.
Datą wykonania świadczenia przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie lub data wpłaty gotówkowej.
W przypadku opóźnienia w płatności, Przyjmujący Zamówienie jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania obok należności głównej odsetek za każdy dzień opóźnienia, jak również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa sądowego. Zamawiający zapłaci Przyjmującemu Zamówienie odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności.
W przypadku opóźnienia w płatności, niezależnie od możliwości żądania odsetek zgodnie z ust. 5 powyżej Przyjmujący Zamówienie jest uprawniony do żądania i dochodzenia od Zamawiającego bez osobnego wezwania zwrotu zryczałtowanych kosztów związanych z windykacją należności, według następującego cennika:
wezwanie do zapłaty wysłane w formie papierowej – 200 zł,
wezwanie do zapłaty wysłane w formie elektronicznej – 100 zł,
telefoniczna windykacja należności – 50 zł.
Jeżeli Zamawiający popadł w opóźnienie z płatnościami, Przyjmujący Zamówienie ma prawo zaliczenia wpłaty dokonanej przez Zamawiającego w pierwszej kolejności na poczet odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie, a następnie na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.

§ 4. Wykonanie umowy
Przyjmujący Zamówienie wykona świadczenie w zakresie oraz terminach określonych w umowie. Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do przedłużenia wykonywania umowy w przypadku rozszerzenia uprzednio ustalonego zakresu prac, bądź wpłaty zadatku z opóźnieniem.
Zamawiający jest zobowiązany udostępnić teren przeznaczony do wykonywania przedmiotu umowy wraz z możliwością podłączenia się do instalacji elektrycznej na koszt Zamawiającego.
Zamawiający jest zobowiązany we własnym zakresie uzyskać wszelkie prawem wymagane zgody, pozwolenia, uzgodnienia niezbędne do wykonania przez Przyjmującego Zamówienie przedmiotu umowy. W przypadku zaniechania powyższych obowiązków Przyjmujący Zamówienie nie jest odpowiedzialny za powstałe opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
Zamawiający jest odpowiedzialny za wskazanie miejsca wykonania przedmiotu umowy, odpowiedniego ze względu na jego cechy i jego obciąża ryzyko związane z niewłaściwym wyborem tego miejsca.
Strony zobowiązane są wskazać swoich przedstawicieli upoważnionych do nadzorowania wykonywania umowy, a także do odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiający odbierze przedmiot umowy w terminie wyznaczonym przez Przyjmującego Zamówienie, lecz nie krótszym niż 1 dzień od dnia powiadomienia Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu umowy. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego i o jego wykonaniu, przedmiot umowy będzie uważany za skutecznie odebrany.
Za odrębnym wynagrodzeniem Przyjmujący Zamówienie może wykonać inne świadczenia, nieokreślone w umowie.
Przewidywany termin i czas wykonania montażu ustalany z Zamawiającym może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności albo takich, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
W przypadku, gdy Zamawiający odbiera przedmiot umowy własnym transportem, przejście na niego korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia następuje z momentem wydania mu przedmiotu umowy. Osoba dokonująca odbioru w imieniu Zamawiającego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Zamawiającego.
Zamawiający przy odbiorze przedmiotu umowy ma obowiązek starannego sprawdzenia jego stanu. Szczególnie dotyczy to uszkodzeń mechanicznych lub widocznych wad. Po odbiorze przedmiotu umowy reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub innych widocznych wad nie będą uwzględniane.

§ 5. Zasady postępowania reklamacyjnego
Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w zakresie nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
Przyjmujący Zamówienie po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje Zamawiającego o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji.
Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu umowy, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Zamawiającemu w sytuacjach, gdy:
a) Zamawiający lub osoba trzecia użyli przedmiotu umowy niezgodnie z jego parametrami technicznymi, lub niezgodnie z instrukcją użytkowania,
b) Zamawiający lub osoba trzecia na własną odpowiedzialność dokonali zmian przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Zamawiającego.
Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowego uregulowania należności.
Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Zamawiający rezygnuje z korzystania z prawa potracenia swoich roszczeń z należnościami Przyjmującego Zamówienie.
W sprawach dotyczących odpowiedzialności Przyjmującego Zamówienie nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady fizyczne i prawne.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają postanowieniom karty gwarancyjnej.

§ 6. Gwarancja
Przyjmujący Zamówienie udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na warunkach określonych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

§ 7. Postanowienia końcowe
Akceptując niniejsze OWU Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Przyjmującego Zamówienie oraz podmioty działające na jego zlecenie. Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
W stosunkach umownych o charakterze ciągłym Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian OWU, o czym poinformuje Zamawiającego na 2 tygodnie przed ich wprowadzeniem.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Przyjmującego Zamówienie.
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Przyjmującego Zamówienie o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Powiadomienie pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu uważane są za skuteczne.
W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych OWU wskutek jego niezgodności z prawem powszechnie obowiązującym było uznane za nieważne nie będzie miało to wpływu na pozostałe postanowienia OWU, zaś nieważne postanowienie będzie zastąpione odpowiednimi przepisami prawa.